"Omzien Naar Elkaar" in Helmond

Na ons éénjarig bestaan vragen diverse landelijke organisaties onze medewerking voor activiteiten, die ook voor de Helmondse inwoner van belang is. Daarom zijn onze activiteiten uitgebreid met o.a.:


 • Schuldhulpverlening:   Deze hulp wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeente Helmond of met een particuliere stichting 
 • Mentorschap:  Deze hulp wordt georganiseerd in samenwerking met "Mentorschap Z.O. Brabant" 
 • Nalatingschap Beheer: In samenwerking met DUET Executeurs uit Eindhoven regelen wij een executeur om uw nalatingschap te beheren, zodat uw bezittingen bij overlijden naar uw wensen goed worden afgewerkt.
 • Levensvragen problematiek: In samenwerking met het Centrum voor Levensvragen in Z.O. Brabant kunnen diverse vraagstukken worden besproken zoals 'troost', 'krachtbron', 'motivatie', 'mediatie', 'waarde´ , 'waarom', etc. 
OnE is actief in:

 • Begeleiden bij eenzaamheid
 • Begeleiden van mantelzorgers
 • Begeleiden van zieken en gehandicapten
 • Inschakelen van zorg
 • Inschakelen van voorzieningen voor thuiswonende senioren
 • Financiële problemen
 • Begeleiden bij het opzetten van een levenstestament
 • Begeleiden bij het opzetten van een 'behandelverbod', 'euthanasieverklaring', 'clausule voltooid leven', 'volmachtverlening'
 • Financiële Jaaropgave 
 • Overleg met huisartsen en andere zorgverleners
 • Ziekenhuisbezoek
 • Organiseren contactmomenten
 • Cliëntondersteuning
 • Armoedeplatform


HET  LEVENSTESTAMENT

Als we over het levenstestament hebben, dan spelen de volgende zaken:

 1. Wat is een levenstestament
 2. Waarvoor een levenstestament
 3. Wie heeft een dergelijk testament nodig
 4. Welke onderwerpen worden opgenomen
 5. Waarom al deze maatregelingen moeten worden genomen

   6. Kosten voor het opmaken van dit levenstestament

1. Wat is een levenstestament ?

Een levenstestament is een notariële volmacht. In het levenstestament bepaalt u zelf wie u aanwijst die uw zaken regelt of de medische belangen behartigt als u zelf, bijvoorbeeld t.g.v. ongeval of ziekte,  niet meer kunt. Door het levenstestament houdt u tijdens het leven en ook in moeilijke omstandigheden, zelf de regie.

2. Waarvoor een levenstestament ?

Veel mensen kijken heel verwondert als er gesproken wordt over een levenstestament.  De eerste reactie die zij geven is “we hebben een testament”. Een testament (overlijdingtestament) is een vastlegging wat er moet gebeuren na het overlijden. Een levenstestament is een vastlegging van alles wat er moet gebeuren tijdens het leven.

3. Wie heeft een dergelijk testament nodig ?

Iedereen heeft een levenstestament nodig. Dit is een gevolg van onze levensomstandigheden en de ontwikkelingen in onze maatschappij en omdat we allemaal ouder worden. Deze onderwerpen veroorzaken problemen, t.w.:

 • Omdat we allemaal langer leven moeten we ook zaken tijdens ons leven goed gaan regelen.
 • Bij het ouder worden ontstaan ook lichamelijke problemen die tijdens ons leven een grote rol gaan spelen.
 • Het gemiddeld aantal kinderen is in de loop van de laatste generatie afgenomen, waardoor je vaak niet terug kunt vallen op de kinderen
 • Van diverse gezinnen zijn de kinderen elders in het land gaan wonen of hebben zich zelfs gevestigd in het buitenland.  Op deze kinderen is vrij moeilijk een beroep te doen.  
 • Ook een probleem is dat bij de gezinnen de man en vrouw  beide een carrière willen maken waardoor ze beiden werken en zich niet vrij kunnen maken als dat nodig mocht zijn.
 • Een groter probleem zijn kinderloze gezinnen. In eerste instantie kunnen ze elkaar opvangen maar uiteindelijk blijft men afhankelijk en  aangewezen op hulp van derden.
 • Een groot probleem zijn de alleenstaanden. Deze groep is ook zeker afhankelijk op hulp van derden.


Het levenstestament moet voorzien in de situatie dat u om wat voor reden dan ook, niet meer zelfstandig kunt handelen. Daarvoor moeten een aantal maatregelingen worden genomen.

4. Welke onderwerpen worden opgenomen ?

In het levenstestament worden veel onderwerpen opgenomen. Hieronder enkele zaken:

 • Een algemene volmacht, om uw vermogensrechtelijke en andere zakelijke belangen, te behartigen.
 • Een medisch gevolmachtigde, om u te vertegenwoordigen op medisch gebied
 • Dikwijls wordt een medische verklaring aan dit levenstestament toegevoegd.  “Omzien naar Elkaar” vindt dat dit losgekoppeld en niet opgenomen moet worden. Hierop komen we later terug.


5. Waarom al deze maatregelingen moeten worden genomen om:

 • Te voorkomen dat u onder curatele wordt gesteld of een beschermingsbewind over uw goederen of mentorschap t.b.v. uzelf wordt ingesteld.
 • In het geval u wilsonbekwaam wordt, dit wil zeggen dat u niet meer in staat bent tot redelijke waardering van uw belangen, blijft het levenstestament met de daarin opgenomen volmachten gelden.
 • Vooral voor bezitters van een eigenhuis is een levenstestament van essentieel belang. Indien u wilsonbekwaam wordt en bijvoorbeeld wordt opgenomen in een verpleeghuis en de verwachting bestaat dat u niet meer terugkeert naar de woning, dan kan de gevolmachtigde het huis verkopen. Indien er geen gevolmachtigde is, zal dit via de rechtbank moeten worden gerealiseerd, dat is een moeilijke en duurzame aangelegenheid .
 • In het geval dat u niet meer in staat bent de belangen inzake de gezondheid en zorgbehoeften te regelen, is van groot belang hiervoor een gevolmachtigde aan te wijzen. Deze gevolmachtigde krijgt ook inzage in de medische dossiers, zodat een goede afweging gemaakt kan worden in de behandeling en zorgbehoefte van uzelf.
 • Voor zelfstandige ondernemers is het zelfs van groot belang de zaken te regelen.
 • Medische verklaring bestaat uit de volgende onderdelen:
 • Clausule (overeenkomst) voltooid leven
 • Verzoek voor euthanasie
 • Behandelverbod
 • Dementie clausule 
 • De volmacht voor deze onderdelen

De onderdelen van de medische verklaring moeten regelmatig opnieuw getekend worden om aan de laatste wensen en eisen te voldoen. Indien dit is opgenomen in het levenstestament, zal men telkens naar de notaris terug moeten, met alle kosten van dien.

6. Kosten voor het opmaken van levenstestament

Het levenstestament moet worden opgemaakt door een notaris. De notaris in Helmond vraagt een bedrag variërend van € 550 tot € 800.  Omzien naar Elkaar heeft voor u een mogelijkheid gevonden een levenstestament te laten maken, tekenen en registreren tegen een tarief van:

 • Voor een echtpaar € 375,- . 
 • Voor een alleenstaande € 275,-
 • De kosten voor het maken van een medische verklaring wordt door OMZIEN NAAR ELKAAR gratis opgemaakt en behoeft niet door de notaris te worden getekend